Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

GDPR

Information om personuppgiftsbehandling i enlighet med dataskyddsförordningen (förordning EU 2016/679 av den 27 april 2016)

Från den 25 maj 2018 tillämpas dataskyddsförordningen på behandling av privatpersoners personuppgifter. Enligt förordningen ska du som registrerad få följande information i sambandmed att något av bolagen i Profinagruppen samlar in eller behandlar personuppgifter om dig.

Profinagruppen följer den av Svensk Inkasso antagna ”Uppförandekod för behandling av personuppgifter i inkassoverksamhet”
Personuppgiftsansvaret för behandlingen har de bolag som ingår i Profinagruppen, vilka är:

Profina Holding AB     (Org nr. 556231-8997)
Profina AB     (Org nr. 556615-7334)
Profina Finans AB     (Org nr. 556245-8355)
Profina International AB     (Org nr. 556493-3017)
För att komma i kontakt med Profinagruppen angående personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss på följande sätt.
Profina Telefon: 08 – 600 54 0
Dataskyddsförordningen Hemsida: www.profina.se
Box 10020 E-post: info@profina.se
121 26 Stockholm Globen

Profina samlar in och behandlar personuppgifter t ex för elektronisk åtkomst och kommunikation. De behandlingar av personuppgifter som förekommer är bland annat lagring, bearbetning och analys av uppgifterna inför vidtagande av inkassoåtgärder samt för statistiska ändamål.

Uppgifterna registreras i syfte att utgöra underlag vid fullgörande av inkassouppdrag eller annat likartat uppdrag i ärende där den enskilde är registrerad som gäldenär, motpart eller på annat sätt berörd, samt också i syfte att uppdatera uppgifterna med korrekta kontaktuppgifter.

Personuppgifterna inhämtas främst från uppdragsgivaren och från den enskilde själv vid direkta kontakter med denne. Den enskilde själv är inte skyldig att lämna uppgifter men ärendets handläggning underlättas vilket kan leda till minskade kostnader för den enskilde. Personuppgifter inhämtas också från offentliga register, främst från statlig förvaltning (exempelvis domstolar, skatteverket och kronofogdemyndigheten), men även från andra register som är allmänt tillgängliga (bilregistret, fastighetsregistret m fl).

Personuppgifter behandlas fortlöpande under hela den tid ett ärende är pågående eller finns registrerat hos Profina. Den enskilde erhåller normalt inte någon ytterligare information från Profina gällande behandlingen av personuppgifter, om denne inte själv lämnar kompletterande uppgifter, eller särskilt begär det. Det går bra att ta del av information om personuppgiftsbehandlingen via vår hemsida.

De personuppgifter som behandlas är bland annat uppgifter om namn, adress, telefon- och epostadresser, anställning, samt uppgifter om eventuellt ombud. Uppgifter registreras om aktuella inkassoärenden (antal ärenden, ärendeslag, skuldbelopp, betalningar, kostnader och avgifter). Uppgifter registreras också om betalnings- och exekutionsmål som anhängiggjorts vid domstolar
och kronofogdemyndigheter med den enskilde som part. Uppgifter registreras om den enskildes betalningsförmåga, och personliga och ekonomiska förhållanden som kan utgöra underlag för hur ärendet ska handläggas. I de fall betalningsförpliktelsen inte fullgörs kan en fordran bli föremål för bevakningsåtgärder. Vid sådan bevakning registreras också uppgifter om den enskildes betalningsförmåga vilka kan beräknas av Profina eller inhämtas från ett kreditupplysningsföretag.

Personuppgifter lämnas ut till uppdragsgivaren, domstolar och myndigheter i samband med fastställande av krav och vidtagande av exekutiva åtgärder. Personuppgifter kan också överföras till tjänsteföretag som får behandla uppgifterna på uppdrag av Profina. Personal på Profina eller hos personuppgiftsbiträde som har tillgång till uppgifterna har lagstadgad och avtalad
tystnadsplikt gällande information om enskilds personliga förhållanden.

I ärenden där gäldenär, ombud eller uppdragsgivare finns i utlandet förekommer det i vissa fall att personuppgifter överförs till tredje land i syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vid sådan överföring hanteras personuppgifterna med samma skydd som om de behandlades hos Profina. Kontakta Profina för att erhålla en beskrivning av de skyddsåtgärder som tillämpas vid överföring av personuppgifter till tredjeland.

De rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifter är flera, främst att uppgifter erfordras för att Profina ska kunna fullgöra ett allmänt intresse, inkassoverksamhet, som är föremål för lagreglering i Sverige. Därutöver är inkassoverksamhet ett viktigt enskilt intresse då verksamheten möjliggör för fordringsägare att göra gällande sina fordringar. Ytterligare rättsliga grunder kan vara att den är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser, för att fullgöra ett avtal, samt även samtycke till personuppgiftsbehandling i de fall den registrerade själv lämnar ett sådant. Om den enskilde lämnat ett sådant samtycke kan detta när som helst återkallas. Den enskilde har rätt att kostnadsfritt få bekräftelse på huruvida personuppgifter som berör denne behandlas hos Profina, och att få tillgång till uppgifterna tillsammans med information som motsvarar denna informationsskrivelse.

Den enskilde har rätt att begära rättelse, radering, begränsning av behandling eller rikta annan invändning mot behandling av personuppgifterna. Sådan begäran ska prövas och Profina kan vara av uppfattningen att personuppgiftsbehandlingen ska fortgå utan rättelse, radering eller begränsning.

Den enskilde vars personuppgifter behandlas har rätt att överklaga behandlingen till Datainspektionen  (Integritetsskyddsmyndigheten) som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling och inkassoverksamhet.

Personuppgifter lagras under den tid ett ärende är pågående, normalt till dess en fordring är slutligt betald. Uppgifterna lagras även en tid efter ärendets avslutning för att möjliggöra myndighetsinspektion. I enlighet med Integritetsmyndighetens direktiv sparas uppgifterna minst 6 månader men gallras senast 36 månader efter avslutat uppdrag.