Inkasso

Inkassochef

Kom igång snabbt, registrera inkassoärenden online!

Registrera inkassoärende här

Profina Inkasso

Inkasso

Varje ärende som kommer till oss hanteras individuellt. Målet är givetvis att snabbt, effektivt och med fortsatt goda relationer mellan dig och din kund komma fram till en lyckad lösning. Därför är det samma person hos oss, din personliga handläggare som hanterar kontakten med alla inblandade under ärendets gång. Vårt personliga sätt att arbeta är uppskattat av våra kunder, stora som små. Profina är medlem i branschorganisationen Svensk Inkasso.

Tjänster

Vi hjälper dig att få betalt för dina fordringar, samtidigt som vi värnar om att du bibehåller goda kundrelationer. Detta genom att vara lyhörda och flexibla och på så vis finna de bästa lösningarna för alla inblandade parter.

• Påminnelseservice
• Inkasso
• Hyresinkasso
• Elinkasso
• Kreditupplysningar
• Efterbevakning
• Köp av fordringar

Läs mer här

Betalreferenser

Inrikes betalningar

PGnr
78 37-8

BGnr
887-4067

Utrikes betalningar

IBAN
SE20 9500 0099 6034 0007 8378

BIC/SWIFT
NDEASESS

Bank
Nordea, 105 71 Stockholm

FAQ

Undrar du över något?

Fråga 1

Jag har fått ett inkassokrav. Vad ska jag göra?

Svar

Om du anser att kravet är riktigt bör du betala skulden, inklusive ränta och inkassokostnad, inom den tid som anges i inkassokravet. Om du inte har möjlighet att göra det bör du kontakta oss. Kanske finns det en möjlighet att försöka komma överens om en lösning, till exempel en amorteringsplan. Det finns dock ingen skyldighet för oss eller fordringsägaren att gå med på det.

Om du betalar lite försent är det viktigt att du hör av dig till oss och berättar att betalningen är på väg. Annars riskerar du att vi hinner gå vidare med kravet, till exempel ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Detta innebär att extra kostnader tillkommer för dig. Tänk på att spara alla kvitton på de inbetalningar du gör! Om du anser att kravet är felaktigt bör du bestrida kravet omedelbart eller åtminstone inom den tid som anges i inkassokravet. Kontakta då oss och beskriv på vilket sätt du anser att kravet är felaktigt. Det bästa är om du skriver ner dina invändningar och sparar en kopia.

Fråga 2

Vad händer om jag varken betalar eller bestrider ett inkassokrav?

Svar

Om du varken betalar eller bestrider ett inkassokrav inom angiven tid kan vi komma att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om du inte heller bestrider kravet till Kronofogdemyndigheten fastställer de kravet genom ett så kallat utslag.
Vi kan sedan låta Kronofogdemyndigheten driva in skulden genom utmätning. Utslaget leder dessutom till att du får en betalningsanmärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen.

Fråga 3

Hur lång tid har jag på mig för att betala eller bestrida inkassokravet?

Svar

Tidsfristen för att betala eller bestrida finns angiven i inkassokravet. Enligt god inkassosed ska du ha minst 8 dagar på dig från det att inkassokravet skickades. Först därefter får vi gå vidare med kravet, till exempel ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Fråga 4

Måste jag betala inkassokostnaderna?

Svar

Vi har rätt att få betalt av dig för vissa kostnader i samband med inkasso. Vilka dessa kostnader är regleras i lag. Har din betalning bokförts hos mottagaren samma dag som inkassokravet är skickat (utskriftsdatumet) eller senare är du skyldig att betala inkassokostnaden. Undantaget är hyresfordringar. Där gäller istället att skyldigheten att betala inkassokostnaden inträffar om datumet på inkassokravet är samma eller tidigare än den dagen du gjorde betalningen, dvs inbetalningsdagen och inte bokföringsdagen.

Fråga 5

Har jag inte alltid rätt till minst 30 dagars betaltid på fakturan?

Svar

Nej, någon sådan rätt finns inte! Om inget annat har avtalats gäller den förfallodag som säljaren angivit på fakturan. Detta ska dock inte blandas ihop med skyldigheten att betala dröjsmålsränta. Om ingenting annat har avtalats har säljaren inte rätt att ta ut någon ränta förrän efter 30 dagar efter det han framställt krav på betalning, vanligtvis genom att skicka faktura. Detta regleras av räntelagen.

Fråga 6

Jag har inte fått någon betalningspåminnelse, varför har jag fått inkassokrav?

Svar

I de allra flesta fall finns det ingen skyldighet att skicka en betalningspåminnelse innan inkassokravet. Många väljer dock att göra det ändå. Skyldighet att erlägga inkassokravskostnad föreligger även om ingen betalningspåminnelse skickats.

När det gäller parkeringsavgifter måste dock parkeringsbolaget skicka en betalningspåminnelse innan inkassokrav skickas.​

Fråga 7

Vilken ränta måste jag betala?

Svar

Den som inte betalar sin skuld i rätt tid drabbas ofta av att betala dröjsmålsränta. Om säljaren och du i förväg har träffat ett avtal om ränta gäller detta. I sådana avtal brukar det stå att dröjsmålsränta ska betalas från förfallodagen med en viss procent. Om inget avtal har träffats i förväg gäller räntelagens regler. Säljaren har då rätt att ta ut dröjsmålsränta från den dag som infaller en månad efter det att denne har skickat en räkning eller på annat sätt krävt betalning, och då talat om att dröjsmålsränta annars måste betalas. Räntelagen ger säljaren rätt att ta ut en årsränta som motsvarar Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter.​

Fråga 8

När preskriberas en fordran?

Svar

Preskription innebär att säljaren förlorar rätten att kräva in fordran/skulden. Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten. En fordran mot en konsument preskriberas dock redan tre år efter tillkomsten. Detta gäller om preskriptionen inte avbryts innan tiden har löpt ut. Preskription avbryts genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordringen. Den avbryts också om säljaren åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten. Preskriptionen avbryts vidare om gäldenären på något sätt erkänner fordringen, till exempel genom att betala en del av den. När preskriptionen avbryts börjar preskriptionstiden att löpa på nytt.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.