Vill du veta mer om våra finansiella tjänster? Ring 08-600 54 99

Inkassoföretag – roll, ansvar och skyldigheter

Ett inkassoföretag är ett företag som specialiserat sig på att driva in obetalda skulder åt sina kunder (borgenärer). Deras huvudsakliga uppgift är att kontakta och påminna gäldenärer om deras obetalda skulder och försöka få dem att betala. Om gäldenären inte betalar frivilligt kan inkassoföretaget vidta rättsliga åtgärder för att driva in skulden, till exempel genom att ansöka om betalningsföreläggande eller utmätning av tillgångar.

Inkassoföretagens roll och ansvar

Inkassoföretag spelar en viktig roll i den ekonomiska sektorn genom att hjälpa till att driva in obetalda skulder. Deras huvudsakliga ansvar är att agera som mellanhand mellan borgenär och gäldenär för att nå en lösning för skulden. En av de viktigaste uppgifterna för ett inkassoföretag är att hantera skulder på ett rättvist och korrekt sätt. Det innebär att de måste följa gällande lagar och regler för att skydda båda parter. Rollen och ansvaret för inkassoföretag innefattar:
 • Att samla in skulder på uppdrag av borgenärer och skicka betalningskrav till gäldenärer för direkt betalning.
 • Att agera som mellanhänder mellan borgenärer och gäldenärer och underlätta inkassoprocessen.
Inkassoföretag förväntas:
 • Följa lagliga och etiska riktlinjer i sin inkassoverksamhet.
 • Följa god inkassosed, vilket innebär att gäldenärer behandlas rättvist, undvika trakasserier och tillhandahålla korrekt information. Inkassobolag får inte skicka flera inkassokrav för samma skuld enligt inkassolagen.
 • Ha en tydlig kommunikation med både borgenärer och gäldenärer.
 • Dokumentera all kommunikation och säkerställa att tillämpliga lagar och regler följs.

Det finns flera skäl till varför fordringsägare väljer att anlita inkassoföretag – här är några av de vanligaste

 1. Expertis och specialisering. Inkassoföretag är specialiserade på att hantera obetalda fakturor och har expertkunskap om lagar och regler som rör inkassoprocessen. Genom att anlita ett inkassoföretag kan fordringsägare känna sig trygga med att allt sker professionellt och inom lagen.
 2. Tidsbesparing. Att driva in obetalda fakturor kan vara en mycket tidskrävande uppgift.
Beslutet att anlita ett inkassoföretag drivs av flera faktorer. För det första gör det att kreditgivarna kan fokusera på sin kärnverksamhet i stället för att ägna tid och resurser åt att driva in skulder. För det andra har inkassoföretag expertis inom strategier och tekniker för skuldindrivning, vilket ökar chanserna till framgångsrik återvinning. Slutligen kan ett inkassoföretag hjälpa till att upprätthålla ett professionellt och objektivt förhållningssätt till skuldindrivning för att undvika eventuella personliga konflikter som kan uppstå mellan kreditgivaren och gäldenären.

Inkassoföretagens arbetsmetoder och processer

Inkassoföretag skickar ut kravbrev till gäldenärer, som är skyldiga att betala skulden direkt till inkassoföretaget. För att utföra sitt uppdrag måste inkassoföretag följa god inkassosed och inkassolagen, vilket innebär att undvika onödiga kostnader eller trakasserier. De bör göra det enkelt för gäldenärer att kontakta dem och tillhandahålla korrekt information.

Inkassoföretag hanterar olika typer av skulder

 1. Företagsskulder: Företag som har utfört tjänster eller sålt produkter till andra företag och vill ha betalt för obetalda fakturor.
 2. Konsumentfordringar: Företag som sålt tjänster eller produkter till privatpersoner.
 3. Hyresfordringar: Fastighetsägare som har fordringar på sina hyresgäster. Det kan vara både privatpersoner (lägenheter) och företag (lokaler).
 4. Internationella fordringar/exportfordringar: Främst då svenska företag har sålt eller utfört en tjänst till ett företag utanför Sveriges gränser.
 5. Renhållning: Kommunala och/eller privata bolag som utför sophämtning från fastigheter.
 6. El-fordringar: Kommunala och/eller privata bolag som säljer/levererar el till fastigheter.
 7. Sotning: Kommunala och/eller privata bolag som utför sotning och brandskyddskontroller i fastigheter.
Normalt sett är det inte vanligt att inkassoföretag hjälper privatpersoner att driva in privata skulder. I de fallen rekommenderas att man i stället kontaktar Kronofogden.

Rättigheter och skyldigheter för skuldsatta gentemot inkassoföretag

Som skuldsatt har du vissa rättigheter gentemot inkassoföretag. Här är några av de vanligaste.
 1. Rätt till information. Du har rätt att få tydlig och korrekt information om din skuld, inklusive beloppet och eventuella tillkommande kostnader.
 2. Möjlighet att efterfråga upprättande av avbetalningsplan.
 3. Rätt att bestrida en fordran. Gäldenärer har rätt att bestrida ett inkassokrav om de anser att den är felaktig. Om en betalningsfordran är giltig men personen inte kan betala för tillfället bör man omgående kontakta inkassoföretaget för att förhandla om en återbetalningsplan.
Rättigheter och skyldigheter för personer i skuld gentemot inkassoföretag regleras av specifika lagar och föreskrifter. Inkassoföretag är ansvariga att följa god inkassosed när de samlar in skulder på uppdrag av fordringsägare.

Reglering och tillsyn av inkassobolag

Reglering och tillsyn av inkassobolag är nödvändigt för att säkerställa efterlevnad av lagar och riktlinjer. En effektiv reglering av branschen hjälper till att skydda konsumenter från oschyssta metoder och säkerställer att inkassobolag agerar inom etiska ramar. Från och med den 1 januari 2024 övergår översynen av inkassobolag till Finansinspektionen från IMY. Syftet är att myndigheten ska fastställa riktlinjer för god inkassosed samt övervaka att bolagen följer dessa lagar och regler. Inkassobolag måste följa specifika krav, såsom att ge tydlig information om fordringsägaren, grund för skulden, beloppet som krävs samt betalningsfrister. Om dessa regler inte efterlevs kan det leda till straff och rättsliga konsekvenser.

Vad är skillnaden mellan inkassoföretag och Kronofogden?

Skillnaden mellan inkassoföretag och Kronofogden är att inkassoföretag är privata företag som agerar på uppdrag av fordringsägare. Kronofogden å andra sidan är en statlig myndighet som har befogenhet att bland annat verkställa utslag och domar. Inkassoföretag skickar inkassokrav till gäldenärer och kräver att de betalar skulden direkt till inkassoföretaget. Kronofogdemyndigheten ansvarar för att verkställa domar och genomföra olika typer av åtgärder. De har befogenhet att beslagta tillgångar, inleda löneutmätningar och verkställa betalningsförelägganden.

Vanliga missuppfattningar om inkassoföretag

Det finns många missuppfattningar om inkassoföretag som kan leda till förvirring och felaktiga uppfattningar. Här är några av de vanligaste:
 1. Inkassoföretag är inte statliga myndigheter. En vanlig missuppfattning är att inkassoföretag är statliga verksamheter, men de är i själva verket privata företag som anlitas av fordringsägare för att driva in obetalda fakturor och andra skulder åt dem.
 2. En annan missuppfattning är att inkassoföretag har samma rättsliga befogenheter som Kronofogden. Även om de har vissa befogenheter, som att skicka betalningskrav och rapportera skulder till kreditupplysningsföretag, har de inte samma verkställande befogenheter som Kronofogdemyndigheten.
 3. Inkassoföretag verkar utan några regler eller tillsyn – nej detta är fel – de omfattas av lagar och riktlinjer som styr deras inkassoverksamhet. Dessa regler säkerställer att de följer etiska normer och behandlar gäldenärer på ett rättvist sätt.

Inkassoföretag påverkar skuldsatta och deras ekonomi?

Inkassoföretag spelar en betydande roll i skuldsattas ekonomiska situation eftersom de kan utöva påtryckningar för att driva in obetalda skulder och det i sin tur kan leda till ytterligare kostnader för skuldsatta, som till exempel ränta, kompensation för kostnader och eventuella rättsliga avgifter. Som inkassoföretag är det viktigt för Profina att hjälpa båda parter på bästa sätt. Vi vet att det ibland kan vara tufft att betala hela skulden direkt. Ta därför kontakt med oss för att diskutera en lösning så fort som möjligt när du har fått ett inkassokrav. Då minskar risken för att kostnaderna ökar ytterligare. Vi hjälper ofta den skuldsatte med en avbetalningsplan eller ett kortare anstånd.

Att välja rätt inkassoföretag kan vara viktigt – här är några faktorer att överväga

 1. Erfarenhet. Kontrollera företagets erfarenhet inom inkassobranschen. Ju längre tid de har varit verksamma, desto mer sannolikt är det att de har kunskap och expertis för att hantera dina specifika behov.
 2. Specialisering. En del inkassoföretag specialiserar sig på vissa branscher eller typer av skulder.
 3. Personlig kontakt. Är du en i mängden eller får du en dedikerad handläggare, och hur är det med dina kunder? Blir de hänvisade till ett Call Center eller en dedikerad person?
 4. Utlandsfordringar. Har inkassoföretaget möjlighet att hjälpa till att driva in fordringar utomlands?
 5. Rykte och trovärdighet. Vilka recensioner skrivs om företaget på internet?
 6. Ägarstruktur. Är inkassoföretaget till exempel ägt av ett riskkapitalbolag eller ett familjeföretag?

Sammanfattning

 • Anlita ett seriöst inkassoföretag som har lång erfarenhet inom din bransch och marknad.
 • Hos Profina får både kunder och gäldenärer en personlig kontakt.
 • Profina erbjuder även fakturahantering och finansiella tjänster för företag.
 • Betalningsanspråk och tvister ska i första hand hanteras mellan fordringsägaren och gäldenären för att undvika onödiga kostnader.
 • Vi på Profina hjälper till med att hitta en lösning mellan kund och leverantör!
 • Inkassobolag måste följa god inkassosed och inkassolagen.